Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Business Communications

V záujme zvýšenia efektivity a konkurencieschopnosti sú spoločnosti odkázané na inovačné spôsoby komunikácie a spolupráce ich zamestnancov.
Mobilita je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou efektívnej komunikácie, no napriek tomu musí táto komunikácia zodpovedať harmonizovaným smerniciam, musí byť bezpečná, spoľahlivá a jednoducho použiteľná.

PKE Business Communications poskytuje široké spektrum aktuálnych komunikačných riešení, od Unified Communication a riešenia Collaboration cez systémy zákazníckych centier, ktoré prostredníctvom funkcie Multimedia-Routing umožňujú komunikáciu so zákazníkom aj cez e-mail alebo chat, až po moderné a vysokodostupné riešenie pre operačné strediská tiesňovej linky.

Ponúkame množstvo odvetvových riešení so zameraním na najvyššiu dostupnosť a spoľahlivosť a spolu s vami vyvinieme komunikačné riešenie, ktoré zodpovedá presne vašim potrebám a poskytuje flexibilitu a rozšíriteľnosť, ktoré potrebujete na dlhodobé zabezpečenie tejto investície.

Nahor

Unified Communications

Riešenia Unified Communications a Collaboration, skrátene „UC&C“ označujú integráciu komunikačných médií do jedného používateľského rozhrania.
Popri klasickom hlasovom komunikačnom médiu („telefónia“) sú dnes bežné aj médiá, akými sú e-mail alebo chat. Riešenia UC integrujú všetky tieto médiá do jednej platformy na zvýšenie prehľadnosti pre používateľa a umožnenie jednotnej obsluhy.

Časť „Collaboration“ umožňuje na základe rôznych médií komunikáciu v skupine a integruje tak geograficky oddelené tímy do jednej „virtuálnej rokovacej miestnosti“.
Na podporu spolupráce „Collaboration“ sa bežne používajú nástroje, akými sú virtuálne tabule, videá, zdieľanie a spoločné spracovanie dokumentov.

Nahor

Komunikačné riadiace centrá a operačné strediská tiesňovej linky

Obzvlášť v riadiacich centrách priemyslu a organizáciách s modrým svetlom je dôležité poskytnúť disponentom na spoločnom prehľadnom rozhraní množstvo komunikačných médií, akými sú telefón, rozhlas, systémy obojsmerných hovorov a oznamovacie systémy atď.

Prostredníctvom ACC tu poskytuje spoločnosť PKE vysokodostupné georedundantne zrealizovateľné riešenie založené na IP, ktoré je tiež možné bezproblémovo integrovať do nášho systému GMS AVAYSYS®.

Nahor

Hybridné systémy TK a systémy TK založené na IP

Hoci sa v dnešnej dobe presadzuje stále viacej systémov založených na IP, napriek tomu sú systémy TDM („tradičné“ analógové a digitálne telefóny) stále silno zastúpené, najmä v prostredí s maximálnou dostupnosťou, pretože prostredníctvom TDM vzniká komunikačný kanál nezávislý od prostredia IP používateľa, ktorý je aj pri výpadku (chyba alebo údržba) siete IP dostupný neobmedzene.

Systémy, ktoré používame my, ponúkajú ľubovoľné možnosti kombinácie techniky TDM s technikou IP.
Tak sa dajú vybudovať nielen komunikačné systémy, ktorých základom je výlučne technika TDM, ale aj také, ktoré sú čistými systémami IP a samozrejme všetky ich kombinácie.

Nahor

Prepínače IP soft

Pri vysokoflexibilných modeloch pracoviska a globálne zastúpených spoločnostiach získava technika IP v komunikácii stále väčší význam.

S našimi flexibilne vytvorenými systémami dokážeme plne pokryť všetky tieto požiadavky. V závislosti od použitej základne sú možné aj plne vizualizovateľné inštalácie, ktoré môžu vo vašom dátovom centre bežať aj bez vyhradeného hardvéru.

Nahor

Systémy zákazníckych centier

Zákaznícke centrá sú ako kompetentný komunikačný partner pre zákazníkov neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti orientovanej na zákazníka.

Aby sa vyhovelo komunikačným zvyklostiam vašich zákazníkov, ktoré sa čoraz viac orientujú na nové médiá, umožňujú naše riešenia zákazníckych centier integráciu najrôznejších komunikačných médií, čím kopírujú trend využívania systémov UC&C.

Nahor

Webové a videokonferenčné systémy

Aby sa funkcie UC&C dali využiť aj v existujúcich tradičných komunikačných systémoch alebo aj v komunikačných systémoch založených na IP bez prestavby celého systému na systém UC&C, poskytujú naše webové a videokonferenčné systémy perfektné doplnenie vášho existujúceho systému.

Nahor

Riešenia DECT

Nakoľko pokrytia GSM často nie sú v moderných budovách, v bezpečnostných a výrobných oblastiach, dátových centrách atď. dostatočne dostupné a keďže na základe operatívnych alebo bezpečnostno-technických požiadaviek je v areáli nevyhnutná mobilná dostupnosť personálu 7x24, ponúkajú moderné riešenia DECT založené na IP spoľahlivosť a dostupnosť, ktorú verejné siete GSM nedokážu zabezpečiť.

Popri úplnej kontrole dostupnosti a funkcie jednotlivých vysielačov, príp. požadovaných okien na údržbu, ktoré pri používaní verejných sietí GSM nie sú pod kontrolou zákazníka, poskytujú naše moderné riešenia DECT aj plne šifrovaný hlasový prenos a výrazne vyššiu rozšíriteľnosť ako tradičné systéme DECT.

Nahor

Riešenia osobného tiesňového volania/zabezpečenie samostatného pracoviska

Na základe vysokej dostupnosti a bezpečnosti nášho moderného riešenia IP DECT je možné vybudovať osobné tiesňové volanie a zabezpečenia samostatného pracoviska.
Tieto riešenia zodpovedajú aj prísnym nariadeniam nemeckého TÜV pre systémy osobného tiesňového volania a sú náležite certifikované.

Nahor

Komunikačné riešenia pre väzňov a pacientov

Ako odvetvové riešenie pre zariadenia pod správou ZVJS a nemocnice poskytujeme riešenia, ktoré zodpovedajú stúpajúcim požiadavkám na bezpečnosť a popri zvláštnych funkciách špecifických pre dané odvetvie disponujú aj vhodnými koncovými zariadeniami, ktoré sa dajú vyhotoviť napríklad so zabezpečením proti vandalizmu alebo odolnosťou voči dezinfekčným prostriedkom.

Nahor

Svetelné volacie zariadenia

Svetelné volacie zariadenia sa používajú predovšetkým v nemocniciach a zariadeniach pod správou ZVJS. V tomto prípade ide o signalizáciu výzvy na komunikáciu alebo alarmu nielen akustickým, ale aj vizuálnym spôsobom spravidla pomocou rôznofarebných svetiel na chodbách.

Spoločnosť PKE tu ponúka rôzne riešenia navrhnuté podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Nahor