Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

PKE V KOCKE

Hlavné charakteristiky

// Rýchle a spoľahlivé reagovanie
// Intuitívna obsluha
// Veľký počet podporovaných periférnych zariadení
// Maximálna dostupnosť
// Maximálna spoľahlivosť
// Zákaznícke riešenia na mieru

Systémy bezpečnostného manažmentu

Systém bezpečnostného manažmentu AVASYS® slúži na nadradenú obsluhu a riadenie najrôznejších bezpečnostných subsystémov, akými sú systémy signalizácie vlámania, vstupu a požiaru, interkomy, systémy na vyhľadávanie osôb, ozvučovacie/evakuačné systémy a mnohé ďalšie.

Ako systém videomanažmentu poskytuje systém AVASYS® Video všetky videofunkcie vrátane integrovanej videoanalýzy a dá sa kedykoľvek rozšíriť na plnohodnotný systém bezpečnostného manažmentu bez obmedzujúcich rozhraní.

Systém AVASYS® bol vyvinutý na zaistenie jednotnej a jednoduchej obsluhy z jedného pracoviska operátora (GUI = grafické rozhranie používateľa) a na umožnenie ľubovoľných automatických akcií medzi integrovanými subystémami.

Systém AVASYS® bol navrhnutý a ďalej rozvíjaný na použitie vo veľkých a najväčších bezpečnostných systémoch so stredným až najvyšším bezpečnostným rizikom. Cieľom je pritom maximálna dostupnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť pri čo najväčšej flexibilite a najjednoduchšej intuitívnej obsluhe.
Obrovský počet systémových funkcií a rozmanité možnosti nastavovania parametrov umožňujú zákaznícke riešenia na mieru.

  Systém AVASYS® bol testovaný a schválený na základe normy ÖNORM F3003. Na základe toho sa v Rakúsku prostredníctvom systému AVASYS® môžu plnohodnotne obsluhovať systémy hlásenia požiaru a nielen zobrazovať ich hlásenia.
  Na to je k dispozícii samostatný jednotný požiarny ovládací panel. Požadované vzájomné zablokovanie požiarnej obsluhy zohľadňuje výnimky stanovené normou.

  Na rozdiel od mnohých systémov na trhu je veľkosť písma a farba pri systéme AVASYS® vyberaná tak, aby aj pri najmenšej odporúčanej veľkosti obrazovky bola v súlade s normou pre pracovné stanice s obrazovkou.
  Tým sa zaručí bezpečná práca bez únavy. Systém AVASYS® je v súlade s normou STN EN ISO 9241.

  Digitálne úložné videosystémy

  AVASYS® Video umožňuje spravovanie, riadenie a archiváciu najrôznejších videozdrojov, čím zodpovedá všetkým požiadavkám moderného systému videomanažmentu.
  Systém AVASYS® umožňuje súčasnú správu tisícky kamier. Na základe vysokovýkonného hardvéru môže systém AVASYS® Video súčasne spracúvať viacero procesov (napr. sledovanie jednej/viacerých kamier naživo, vyhodnotenia, video outsourcing atď.) na rôznych pracovných staniciach bez narušenia celkového systému.

  Videozdroje sa dajú monitorovať pomocou algoritmov na detekciu pokrytia, oslepenia, otočenia atď.

  Videozobrazenie v systéme AVASYS® umožňuje automatické napojenie videí pri alarme, prehrávanie definovaných sekvencií a ručné zapnutie kamier. Okrem toho podporuje videozobrazenie všetky funkcie, ktoré sú potrebné na riadenie videa.

  Na základe rôznych požiadaviek na ukladanie videosekvencií umožňuje dynamickú správu celej dostupnej obrazovej pamäte a jej rozdelenie do rôznych, organizačne odlišne spracovaných segmentov.
  Segmenty môžu mať rôzne vlastnosti (ručné vymazanie, ručné/automatické vymazanie, cyklická pamäť s možnosťou automatického prepísania) a môžu sa voľne priradiť k rôznym úlohám (napr. pamäť alarmov, nepretržité nahrávanie atď.). Umožňujú aj individuálnu ochranu prístupu.

  Detekcia udalostí – monitorovanie bezpečnostnej infraštruktúry

  Požiadavky na bezpečnostný personál neustále stúpajú.
  Je často zodpovedný za veľké areály s mnohými objektmi, viacpodlažnými budovami a časťami budov.
  Ploty na hraniciach pozemku, akými sú parkoviská, vstupné areály a citlivé bezpečnostné oblasti, treba sledovať tiež.
  Keďže pracovníci bezpečnostných služieb nemôžu byť všade naraz, je bežné, že si pomáhajú videokamerami.

  V mnohých prípadoch sa musia sledovať zábery zo stoviek kamier na nespočetnom množstve monitorov. Z priestorových dôvodov sa väčšinou nedajú zobraziť všetky kamery na jednom monitore a aj pri sekvenčných cykloch zostáva väčšina kamier bez sledovania.

  Automatická detekcia pohybu na monitorovaných snímkach (Motion Detection) je v týchto prípadoch často nedostatočná, pretože rozoznáva len zmenu obsahu obrazu, ale nedokáže odlíšiť človeka od zvieraťa.
  Preto dochádza k veľkému množstvu falošných poplachov, ktoré zbytočne zaťažujú bezpečnostný personál. Inteligentný senzorový systém poskytuje prehľad, kontrolu a znižuje zaťaženie.

  Pre túto oblasť použitia je videoanalýza PKE (VBPS) ideálna.
  Vďaka individuálne konfigurovateľným nastaveniam sa pomocou premyslených algoritmov rozpoznajú vopred stanovené objekty a v závislosti od požiadavky sa odošlú do bezpečnostného riadiaceho systému alebo sa ignorujú.
  Na základe hladkej integrácie do riadiacej stanice AVASYS® sa zdroj alarmu ihneď vizualizuje na pracovných staniciach a iniciačná sekvencia sa na kontrolu automaticky zobrazí na monitore alarmov.

  Množstvo oblastí použitia videoanalýzy pokrýva nielen oblasť bezpečnosti, ale aj stráženia.
  Príkladom z praxe by mohla byť inštalácia v plnoautomatizovanom výškovom regálovom sklade. Keďže sa tu všetky procesy vykonávajú veľmi rýchlo a efektívne prostredníctvom robotov, nie je prítomnosť ľudí potrebná (s výnimkou opráv a údržby). Naopak, nepozorné vstúpenie do pracovných oblastí robotov je životunebezpečné.
  Ak sa v týchto oblastiach identifikuje osoba, musí sa okamžite spustiť núdzové vypnutie. Z dôvodu neustáleho pohybu strojov sa tu nedá pracovať s bežnými snímačmi pohybu alebo videotechnickou detekciou pohybu Motion Detection.

  Keďže algoritmy nie sú navrhnuté len na výlučnú identifikáciu pohybu, ale aj na rozpoznanie a identifikáciu objektov, umožňuje sa odlíšenie ľudí od strojov a prakticky okamžité iniciovanie príslušnej akcie.

  Nahor

  Digitálne audioterminály pre väzenské priestory

  Digitálny audioterminál pre väzenské priestory DHS-X je digitálny systém na inteligentné monitorovanie väzenských priestorov s modulárnym a škálovateľným hardvérovým a softvérovým konceptom na použitie v zariadenia pod správou ZVJS.

  Systém DHS-X umožňuje hlasovú komunikáciu medzi väzenskými priestormi a priradenými úradnými miestnosťami, nahrávanie hudobných programov, prenos normálnych a prioritných hovorov, realizáciu hromadných a skupinových hlásení, rôzne alarmové, sabotážne a zobrazovacie funkcie, ako obsluhu optimalizovanú špeciálne pre zariadenia pod správou ZVJS.

  Vysokoflexibilná kombinácia najnovších technológií a sieťovej techniky umožňuje prispôsobenie systému takmer všetkým komunikačným požiadavkám. Umožňuje pripojenie k nadradenému systému PKE Security Management (AVASYS®), ako aj k subsystémom, akými sú systémy signalizácie vlámania, požiaru a vstupu a mnohé iné.

  Operátor nájde komfortne ovládateľný, jasne hierarchicky členený systém, ktorý vždy reprodukuje jednoznačný stav príslušnej kompetenčnej oblasti.

  Systém poskytne každému operátorovi možnosti a funkcie, ktoré smie a môže vykonávať na základe svojej úlohy.

  Jednotlivé hardvérové systémové komponenty DHS-X, teda terminály pre väzenské priestory, ovládacie stanice, hovorne a centrálny server spája sieťová technika. Vďaka tomu a prostredníctvom flexibilných a individuálnych možností konfigurácie sa zaručí maximálna miera voľného kreovania systémovej architektúry, čím sa umožní presná realizácia špecifických projektových alebo zákazníckych požiadavky.

  Nahor

  Systémy kontroly vstupu

  Systém AVASYS® poskytuje moduly na modelovanie vlastnej filozofie bezpečnosti. Zákazník ju v spolupráci s PKE môže integrovať do svojho špecifického konceptu kontroly vstupu.
  Spoločnosť PKE ponúka aj príslušné poradenstvo zamerané na optimálne využívanie všetkých funkcií AVASYS® v oblasti kontroly vstupu pre vašu spoločnosť.

  AVASYS® access poskytuje všetky funkcie, ktoré očakávate od moderného systému na kontrolu vstupu. Systém PKE AVASYS® sa pri tom spolieha na plnú integráciu všetkých funkcií na kontrolu vstupu do základu systému AVASYS®.
  AVASYS® access je vyvinutý výlučne spoločnosťou PKE a je nezávislý od centrálnych funkcií tretích osôb. Rovnakou mierou sa podporujú online, offline a bezdrôtové systémy.

  Funkcia viacerých klientov umožňuje prevádzkovať systém tak, že viacero používateľských skupín (klientov, napr. viacero spoločností v spoločnej budove) má prístup len k časti systému, ktorú používa. Napriek tomu ide o celý jednotný a komplexný systém.

  Špeciálne riešenia umožňujú súčasné používanie časti systému (napr. spoločné hlavné vstupné areály) viacerým alebo všetkým klientom. Dátová štruktúra systému kontroly vstupu PKE je navrhnutá tak, aby sa možnosti definovania klientských práv mohli prispôsobiť väčšine požiadaviek klienta.

  Nahor

  Monitorovacie videosystémy

  Spoločnosť PKE umožňuje prostredníctvom svojho systému videomanažmentu (AVASYS® Video) pripojenie kamier všetkých známych výrobcov (Axis, Bosch, Sony atď.) a ich správu prostredníctvom štandardizovaných rozhraní (napr. ONVIF).

  V spojení s vlastnou vyvinutou videoanalýzou sa dajú pokryť a splniť aj najprísnejšie bezpečnostno-technické požiadavky na moderné monitorovacie videosystémy.

  Nahor

  Systémy signalizácie vlámania

  Spoločnosť PKE je certifikovaným realizátorom systémov signalizácie vlámania a disponuje vlastným know-how na inštaláciu systémov s najvyššími bezpečnostnými štandardmi (okrem iného aj informačná bezpečnosť pri manipulácii s dôvernými údajmi a informáciami).

  Naši mimoriadne kvalitne vyškolení pracovníci sú špecializovaní na plánovanie, vybudovanie a údržbu poplašných systémov a neustále sa vzdelávajú v tejto oblasti.

  Spoločnosť PKE ponúka prostredníctvom svojho systému bezpečnostného manažmentu (AVASYS® ) možnosť spájania poplašných systémov od renomovaných výrobcov (ABI, Bosch, Siemens atď.) a ich riadenia prostredníctvom hlboko integrovaných rozhraní. Tak sa dajú pokryť a splniť aj najprísnejšie bezpečnostno-technické požiadavky na moderné systémy signalizácie vlámania.

  Nahor

  Systémy signalizácie požiaru

  Spoločnosť PKE je certifikovaným realizátorom systémov signalizácie požiaru a disponuje vlastným know-how na inštaláciu systémov s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. Naši mimoriadne kvalitne vyškolení pracovníci sú špecializovaní na plánovanie, vybudovanie a údržbu systémov a neustále sa vzdelávajú v tejto oblasti.

  Spoločnosť PKE ponúka prostredníctvom svojho systému bezpečnostného manažmentu (AVASYS® ) možnosť spájania systémov signalizácie požiaru od renomovaných výrobcov (Bosch, Siemens, Schrack/Hekatron, Esser, Zettler atď.) a ich riadenia prostredníctvom hlboko integrovaných rozhraní.

  V Rakúsku sa na to musí splniť norma F3003. Tak sa dajú pokryť a splniť aj najprísnejšie bezpečnostno-technické požiadavky na moderné systémy signalizácie požiaru.

  Nahor

  Ozvučovacie a evakuačné systémy

  Spoločnosť PKE je certifikovaným realizátorom ozvučovacích, resp. evakuačných systémov podľa STN EN 54-16, príp. STN EN 60849 a disponuje vlastným know-how na inštaláciu systémov s najvyššími bezpečnostnými štandardmi.
  Naši mimoriadne kvalitne vyškolení pracovníci sú špecializovaní na plánovanie, vybudovanie a údržbu systémov a neustále sa vzdelávajú v tejto oblasti.

  Spoločnosť PKE ponúka prostredníctvom svojho systému bezpečnostného manažmentu (AVASYS® ) možnosť spájania ozvučovacích systémov od renomovaných výrobcov a ich riadenia prostredníctvom hlboko integrovaných rozhraní. Tak sa dajú pokryť a splniť aj najprísnejšie bezpečnostno-technické požiadavky na moderné systémy signalizácie požiaru.

  Nahor

  Logistické systémy

  Od roku 1999 vyvíjajú naši špecialisti so skúsenosťami v tomto odvetví softvérové riešenia na výrobnú a technologickú vizualizáciu v logistike. Globálne pôsobiaci logistici v celej Európe sa spoliehajú na naše riešenia na vizualizáciu, analýzu a dokumentáciu dynamických procesov a rozhraní medzi ľuďmi a strojmi. Náš softvér automaticky zaznamenáva všetky vaše toky tovaru.

  Produkty, ktoré sme vyvinuli, nazývame „Visual Location Management Systems“ (VLMS). Pretože vizualizujú, analyzujú a dokumentujú v reálnom čase vaše logistické procesy. To dosahujeme prostredníctvom integrácie obrazových údajov s vysokou výpovednou hodnotou s procesnými údajmi, stavovými údajmi a informáciami o polohe.

  Preto budete mať pri vyhľadávaní zásielok k dispozícii vždy správne informácie. Naše systémy vám po niekoľkých kliknutiach ukážu, kde a v akom stave sa nachádza váš balík a čo sa s ním dialo počas skladovania.

  Nahor